หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
2 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด