หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ดาวน์โหลด

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

# หลักสูตร เอกสาร
1 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดาวน์โหลด
2 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ดาวน์โหลด
3 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
4 หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลด
5 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ดาวน์โหลด
6 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี ดาวน์โหลด
7 หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาวน์โหลด
8 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลด
9 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด