ดาวน์โหลดเอกสาร

# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 ค่ารังสีดวงอาทิตย์สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนบริการวิชาการ 61 ดูรายละเอียด
2 แผนบริหารความเสี่ยง ดูรายละเอียด
3 แผนพัฒนาบุคลากร ดูรายละเอียด
4 แผนยุทธศาสตร์ ดูรายละเอียด
5 แผนจัดการองค์ความรู้ ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ดูรายละเอียด
2 หลักเกณฑ์การขอส่งข้อเสนอการวิจัย ดูรายละเอียด
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ดูรายละเอียด
ไม่มีข้อมูล