ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วม
"โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐"
ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ต้องเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
-นักศึกษา รหัส ๕๖ คระครุศาสตร์
-นักศึกษา รหัส ๕๗ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

‼️ หมายเหตุ ‼️
๑. คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ เครื่องแบบในงานพิธี
๒. นักศึกษา แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ
๓. นักศึกษาที่เป็นข้าราชการ แต่งชุดปกติขาว (ถ้าไม่มีให้แต่งกายชุดนักศึกษา)
๔. นักศึกษาเตรียมค่าถ่ายรูปหมู่ท่านละ ๑๒๐ บาท
๕. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๐๐ น.