คณะผู้บริหาร

อาจารย์ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี

รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ อาทิตย์ หู้เต็ม

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์ นฤมล จันทร์มา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาว ศิรดา แสงนก

หัวหน้าสำนักงานคณบดี