แผนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# ไฟล์เอกสาร
1 แผนบริการวิชาการ 61 ดูรายละเอียด
2 แผนบริหารความเสี่ยง ดูรายละเอียด
3 แผนพัฒนาบุคลากร ดูรายละเอียด
4 แผนยุทธศาสตร์ ดูรายละเอียด
5 แผนจัดการองค์ความรู้ ดูรายละเอียด
6 แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด
7 แผนปฏิบัติการประจำ ปี 2561 ดูรายละเอียด
8 แผนยุทธศาสตร์ปี 2560-2564ปรับปรุง2560 ดูรายละเอียด
9 รายงานประจำปีงบประมาณ 2560 ดูรายละเอียด