โครงการบริการวิชาการ

ประเภทโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 20 มิถุนายน 2561 100,000.00 รอการดำเนินการ ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการหลักสูตรระยะสั้น

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PSPP อาจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 20 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ อาจารย์นฤมล จันทร์มา 20 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 14 กุมภาพันธ์ 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการทั่วไป

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 25 กรกฎาคม 2561 10,000.00 กำลังดำเนินการ ดูรายละเอียด
2 โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 7 มิถุนายน 2561 20,000.00 รอการดำเนินการ ดูรายละเอียด
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา 23 พฤษภาคม 2561 20,000.00 รอการดำเนินการ ดูรายละเอียด
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล สำหรับครูสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ 20 พฤษภาคม 2561 20,000.00 รอการดำเนินการ ดูรายละเอียด
5 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 25 เมษายน 2561 20,000.00 รอการดำเนินการ ดูรายละเอียด
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสือการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 20 เมษายน 2561 20,000.00 รอการดำเนินการ ดูรายละเอียด
7 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาค้อ อาจารย์มงคล นราศรี 31 มีนาคม 2561 10,000.00 กำลังดำเนินการ ดูรายละเอียด
8 โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอบโอเน็ตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 22 มีนาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
9 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 21 มีนาคม 2561 20,000.00 กำลังดำเนินการ ดูรายละเอียด
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม 12 มีนาคม 2561 20,000.00 รอการดำเนินการ ดูรายละเอียด