โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล สำหรับครูสอนคณิตศาสตร์
เจ้าของโครงการ : อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ
วันที่ดำเนินโครงการ : 20 พฤษภาคม 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : รอการดำเนินการ
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร