โครงการบริการวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสือการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าของโครงการ : อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
วันที่ดำเนินโครงการ : 20 เมษายน 2561
ปี : 2561
งบประมาณ : 20,000.00 บาท
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : -
บูรณาการกับการเรียนการสอน : -
ผลการดำเนินงาน : -
การดำเนินผล : -
สถานะโครงการ : รอการดำเนินการ
ไฟล์โครงการ : ไม่มีไฟล์เอกสาร