กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ขอเชิญบุคลากร สายสนับสนุน เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ” ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสิรินธร คณ