กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

ขอเรียนเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ