Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าวงานวิจัย
 • ข่าวกิจกรรมหรืออบรม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556...
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556...
19 กันยายน. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบ ตามแนวทางการวัดของ PISA...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบ ตามแนวทางการวัดของ PISA...
1 สิงหาคม 2557
กระทรวง ICT เชิญอบรม...
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อและการใช้งานระบบห้องเรียนชุมชนออนไลน์สำหรับอาเซียน” ระหว่างว...
28 กรกฎาคม 2557
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่-รายเก่า ...
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่-รายเก่า ...
21 กรกฎาคม 2557
เชิญอบรม ICT...
ยังเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอยู่นะครับ ...
21 กรกฎาคม 2557
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
22 มกราคม 2557
ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ STEM Educat...
กำหนดการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ STEM education ...
2 ตุลาคม 2557
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุขและครูวิทยาศาสตร์ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ...
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุขและครูวิทยาศาสตร์ ...
1 สิงหาคม 2557

ผศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น...
9 ตุลาคม 2557 
13 รูป
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7-9 กรกฏราคม 2557...
25 กรกฎาคม 2557 
74 รูป
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา...
18 กรกฎาคม 2557 
65 รูป
พ่อบ้านแม่บ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
16 กรกฎาคม 2557 
5 รูป
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2557...
16 กรกฎาคม 2557 
4 รูป
ซ้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา...
15 กรกฎาคม 2557 
14 รูป
อบรมอาจารย์ใหม่...
9 กรกฎาคม 2557 
12 รูป
ศึกษาดูงานเพชรบุรี...
9 กรกฎาคม 2557 
26 รูป
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา...
28 พฤษภาคม 2557 
18 รูป
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ...
6 กุมภาพันธ์ 2557 
12 รูป
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงานกาชาดมะขามหวาน...
31 มกราคม 2557 
20 รูป
พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ...
6 ธันวาคม 2556 
38 รูป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมาศึกษาดูงาน...
26 พฤศจิกายน 2556 
26 รูป
งานแข่งขันกีฬาคณะ...
26 พฤศจิกายน 2556 
53 รูป
จัดทำยุทธศาสตร์ 2556...
13 พฤศจิกายน 2556 
31 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป

สายตรงคณบดี

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • งบประมาณ

  หลักสูตร

  แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เอกสารเผยแพร่

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 2.6แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 2.7ประกาศแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ระบบการประกันคุณภาพ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา
 • การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
 • เอกสารประกันคุณภาพ

  การจัดการองค์ความรู้

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 57

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 57