Slide 1

 

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อุปกรณ์ประจำศูนย์วิทย์
แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรา...
แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559...
15 มีนาคม 2559
ขอแจ้งกำหนดการขอเปิดกรณีพิศษสำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคฤดูร้อน.2558...
ขอแจ้งกำหนดการขอเปิดกรณีพิศษสำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคฤดูร้อน.2558...
14 มีนาคม 2559
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
7 มีนาคม 2559

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร...
19 มกราคม 2560 
38 รูป
ทำบุญคณะ...
19 มกราคม 2560 
48 รูป
ลอยกระทง...
15 พฤศจิกายน 2559 
41 รูป
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล...
17 ตุลาคม 2559 
49 รูป
แข่งขันกีฬาคณะ...
12 ตุลาคม 2559 
36 รูป
ตรวจประกันคณะ...
27 กันยายน. 2559 
28 รูป
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...
1 กันยายน. 2559 
44 รูป
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา...
25 สิงหาคม 2559 
37 รูป
สัปดาห์วิทยาศาสตร์...
23 สิงหาคม 2559 
111 รูป
โครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...
11 สิงหาคม 2559 
56 รูป
อบรม STEM...
6 กรกฎาคม 2559 
85 รูป
ศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง...
20 มิถุนายน 2559 
40 รูป
รวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้ “ร้อยกล้า อนุรักษ์ธรรมชาติ”...
19 พฤษภาคม 2559 
27 รูป
สงกรานต์2559...
8 เมษายน 2559 
50 รูป
อบรมเครื่องปริ๊น 3มิติ...
8 มีนาคม 2559 
32 รูป

สายตรงคณบดี

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • ใบลาพักผ่อน
 • งบประมาณ

  หลักสูตร

  แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 ปี 2557
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2551
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2552
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559
 • แผนบริการวิชาการ ปี 2559
 • แผนใช้ประโยชน์การบริการวิชาการ-งปม.2559
 • รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบริการวิชาการ2016
 • รายชื่ออบรมครูประจำปี2560
 • รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม-โครงการบริการวิชาการเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์
 • เอกสารเผยแพร่

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 2.6แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 2.7ประกาศแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ระบบการประกันคุณภาพ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา
 • การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
 • สคส2015
 • สรุปเล่มสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2559
 • เอกสารประกันคุณภาพ

  การจัดการองค์ความรู้

 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • แนวทางปฏิบัติต่อยอดงานวิจัยเพื่อการจดสิทธิ์บัตรหรืออนุสิตรบัตร
 • การศึกษาความหลากชนิดของเห็ดป่า
 • ประกาศกำหนดประเด็น KM
 • แผน KM
 • เอกสารเผยแพร่ KM1
 • เอกสารเผยแพร่ KM2
 • เอกสารแนวทางการจัดทำบทความทางวิชาการ
 • ประเด็นความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เอกสารแนวทางการจัดทำบทความทางวิชาการ
 • รายงานผลแผนการจัดการความรู้ ปี2558
 • การบริหารดครงการวิจัยให้มีคุณภาพ
 • สรุปมติประชุม กบ. 2558

  รายงานการประชุม กบ. 2558

  รายงานการประชุม กบ. 2559

  สรุปมติที่ประชุม กบ 2559

  รายงานการประชุม 2558

  รายงานการประชุม 2559


  งานวิจัยสาขาชีววิทยา/รศ.ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ