Slide 1 Slide 1 Slide 1

 

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อุปกรณ์ประจำศูนย์วิทย์
แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรา...
แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559...
15 มีนาคม 2559
ขอแจ้งกำหนดการขอเปิดกรณีพิศษสำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคฤดูร้อน.2558...
ขอแจ้งกำหนดการขอเปิดกรณีพิศษสำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคฤดูร้อน.2558...
14 มีนาคม 2559
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
7 มีนาคม 2559

สายตรงคณบดี

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • งบประมาณ

  หลักสูตร

  แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 ปี 2557
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

  เอกสารเผยแพร่

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 2.6แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 2.7ประกาศแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ระบบการประกันคุณภาพ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา
 • การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
 • สคส2015
 • เอกสารประกันคุณภาพ

  การจัดการองค์ความรู้

  สรุปมติประชุม กบ. 2558

  รางานการประชุม กบ. 2558

  รายงานการประชุม กบ. 2559

  สรุปมติที่ประชุม กบ 2559