Slide 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าวงานวิจัย
 • ข่าวกิจกรรมหรืออบรม
การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้...
การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้...
17 มีนาคม 2557
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ ...
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ ...
18 กุมภาพันธ์ 2557
มรภ.เพชรบูรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25 พร้อมพิธี...
การแข่งขันกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 “ศรีเพชรเกมส์” เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศฤดูหนาวเย็นสบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สร...
20 พฤศจิกายน 2555
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555...
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555...
20 พฤศจิกายน 2555
งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ...
จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 "ศรีเพชรเกมส์" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา...
19 พฤศจิกายน 2555
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
22 มกราคม 2557

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • เอกสารดาวน์โหลด

  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  งบประมาณ

  หลักสูตร

 • เคมี
 • ฟิสิกส์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ชีววิทยา
 • มคอ.2 เคมี
 • มคอ.2 ฟิสิกส์
 • มคอ.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มคอ.2 คอมพิวเตอร์
 • มคอ.2 คณิตศาสตร์
 • มคอ.2 วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มคอ.2 สิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มคอ.2 สาธารณสุขศาสตร์
 • มคอ.2 ชีววิทยา
 • แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

  เอกสารเผยแพร่

  เอกสารประกันคุณภาพ