Slide 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าวงานวิจัย
 • ข่าวกิจกรรมหรืออบรม
อธิการบดีเข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
อธิการบดีเข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
14 มกราคม 2558
ขอเชิญนักศึกษาเจ้าหน้าที่บุคลากรคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมทำบุญในวันที่ 9 มกรา 2558...
ขอเชิญนักศึกษาเจ้าหน้าที่บุคลากรคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมทำบุญในวันที่ 9 มกรา 2558...
6 มกราคม 2558
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าของขัวญให้อธิการบดี...
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าของขัวญให้อธิการบดีเนื่องในโอการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...
26 ธันวาคม 2557
แบบประเมินห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน...
ขอให้นักศึกษา , อาจารย์ เข้าทำแบบประเมินห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปประเมินและปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้...
4 พฤศจิกายน 2557
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ ...
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ ...
18 กุมภาพันธ์ 2557
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
22 มกราคม 2557

อธิการบดีเข้าตรวจเยี่ยมคณะ...
14 มกราคม 2558 
20 รูป
งานทำบุญปีใหม่ 2558...
9 มกราคม 2558 
63 รูป
งานเลี้ยงปีใหม่...
25 ธันวาคม 2557 
30 รูป
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์...
25 ธันวาคม 2557 
17 รูป
งานบุ๊ดแฟร์แอนด์ไอที...
18 ธันวาคม 2557 
32 รูป
งาน ราตรีถวายพระพรชัยมงคล ๗๒ พรรษา...
12 ธันวาคม 2557 
43 รูป
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ...
8 ธันวาคม 2557 
26 รูป
ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
8 ธันวาคม 2557 
27 รูป
สัมนาปฏิรูปประเทศไทย...
20 พฤศจิกายน 2557 
19 รูป
โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557...
6 พฤศจิกายน 2557 
29 รูป
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น...
9 ตุลาคม 2557 
13 รูป
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7-9 กรกฏราคม 2557...
25 กรกฎาคม 2557 
74 รูป
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา...
18 กรกฎาคม 2557 
65 รูป
พ่อบ้านแม่บ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
16 กรกฎาคม 2557 
5 รูป
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2557...
16 กรกฎาคม 2557 
4 รูป

สายตรงคณบดี

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • งบประมาณ

  หลักสูตร

  แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 ปี 2557
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เอกสารเผยแพร่

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 2.6แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 2.7ประกาศแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ระบบการประกันคุณภาพ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา
 • การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
 • สคส2015
 • เอกสารประกันคุณภาพ

  การจัดการองค์ความรู้

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 57

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 57