Slide 1 Slide 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าวงานวิจัย
 • ข่าวกิจกรรมหรืออบรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับรายงานตัว นศ.ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับรายงานตัว นศ.ภาคปกติ ประเภททั่วไป ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการคัดเลือก...
22 พฤษภาคม 2558
รับรายงานตัว นศ. น้องใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2558...
รับรายงานตัว นศ. น้องใหม่ ภาคปกติ ประจำปี 2558...
21 พฤษภาคม 2558
ผ.ศ.ดร.ปิยะรัตน์ มูลศรี เข้าร่วมสัมนาสภากาแฟ ที่หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบ...
ผ.ศ.ดร.ปิยะรัตน์ มูลศรี เข้าร่วมสัมนาสภากาแฟ ที่หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...
21 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญนักศึกษาใหม่(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดภาคเร...
ขอเชิญนักศึกษาใหม่(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558) ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน...
20 พฤษภาคม 2558
แจ้งบุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสงค์จะไปศึกษาดูงานที่จังกวัดจันทบุรี...
แจ้งบุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประสงค์จะไปศึกษาดูงานที่จังกวัดจันทบุรี...
20 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษาตอนต้น...
6 มีนาคม 2558
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
22 มกราคม 2557

รับรายงานตัวนักศึกษา 2558...
22 พฤษภาคม 2558 
24 รูป
สงกรานต์ 2558...
23 เมษายน 2558 
54 รูป
บริการวิชาการแหนแดง...
2 เมษายน 2558 
24 รูป
งานราชภัฏวิชาการ...
2 เมษายน 2558 
63 รูป
อบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ...
26 มีนาคม 2558 
28 รูป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยามาศึกษาดูงาน...
27 กุมภาพันธ์ 2558 
36 รูป
วันพระราชทานนามราชภัฏ...
19 กุมภาพันธ์ 2558 
25 รูป
qa สัญจร...
29 มกราคม 2558 
25 รูป
พิธีรับปริญญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระธรรมวราลังการ...
27 มกราคม 2558 
38 รูป
คณบดีรับรางวัลพระกินรี...
27 มกราคม 2558 
30 รูป
อธิการบดีเข้าตรวจเยี่ยมคณะ...
14 มกราคม 2558 
20 รูป
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์...
25 ธันวาคม 2557 
17 รูป
งาน ราตรีถวายพระพรชัยมงคล ๗๒ พรรษา...
12 ธันวาคม 2557 
43 รูป
โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557...
6 พฤศจิกายน 2557 
29 รูป
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น...
9 ตุลาคม 2557 
13 รูป

สายตรงคณบดี

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • สรุปมติประชุม ปี 2558

  รายงานการประชุม 2558

  งบประมาณ

  หลักสูตร

  แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2557-2558
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 แบบแปลงแผน
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี 2557-2558
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงินปี 2555-2559-5-ปี
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 ปี 2557
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เอกสารเผยแพร่

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 2.6แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 2.7ประกาศแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ระบบการประกันคุณภาพ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา
 • การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
 • สคส2015
 • เอกสารประกันคุณภาพ

  การจัดการองค์ความรู้

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 57

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 57