Slide 1

 

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • อุปกรณ์ประจำศูนย์วิทย์
แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรา...
แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559...
15 มีนาคม 2559
ขอแจ้งกำหนดการขอเปิดกรณีพิศษสำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคฤดูร้อน.2558...
ขอแจ้งกำหนดการขอเปิดกรณีพิศษสำหรับนักศึกษาภาคกศ.ปช. ภาคฤดูร้อน.2558...
14 มีนาคม 2559
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ...
7 มีนาคม 2559

ตรวจประกันคณะ...
27 กันยายน. 2559 
28 รูป
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559...
1 กันยายน. 2559 
44 รูป
ตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา...
25 สิงหาคม 2559 
37 รูป
สัปดาห์วิทยาศาสตร์...
23 สิงหาคม 2559 
111 รูป
โครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...
11 สิงหาคม 2559 
56 รูป
อบรม STEM...
6 กรกฎาคม 2559 
85 รูป
ศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง...
20 มิถุนายน 2559 
40 รูป
รวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้ “ร้อยกล้า อนุรักษ์ธรรมชาติ”...
19 พฤษภาคม 2559 
27 รูป
สงกรานต์2559...
8 เมษายน 2559 
50 รูป
อบรมเครื่องปริ๊น 3มิติ...
8 มีนาคม 2559 
32 รูป
โครงการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด...
7 มีนาคม 2559 
17 รูป
qa สัญจร...
7 มีนาคม 2559 
30 รูป

สายตรงคณบดี

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • งบประมาณ

  หลักสูตร

  แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 ปี 2557
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2551
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2552
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2553
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2557
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558
 • งานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559
 • แผนบริการวิชาการ ปี 2559
 • แผนใช้ประโยชน์การบริการวิชาการ-งปม.2559
 • เอกสารเผยแพร่

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 2.6แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 2.7ประกาศแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ระบบการประกันคุณภาพ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา
 • การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
 • สคส2015
 • เอกสารประกันคุณภาพ

  การจัดการองค์ความรู้

 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management) โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • แนวทางปฏิบัติต่อยอดงานวิจัยเพื่อการจดสิทธิ์บัตรหรืออนุสิตรบัตร
 • การศึกษาความหลากชนิดของเห็ดป่า
 • ประกาศกำหนดประเด็น KM
 • แผน KM
 • เอกสารเผยแพร่ KM1
 • เอกสารเผยแพร่ KM2
 • เอกสารแนวทางการจัดทำบทความทางวิชาการ
 • ประเด็นความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เอกสารแนวทางการจัดทำบทความทางวิชาการ
 • รายงานผลแผนการจัดการความรู้ ปี2558
 • การบริหารดครงการวิจัยให้มีคุณภาพ
 • สรุปมติประชุม กบ. 2558

  รายงานการประชุม กบ. 2558

  รายงานการประชุม กบ. 2559

  สรุปมติที่ประชุม กบ 2559

  รายงานการประชุม 2558

  รายงานการประชุม 2559


  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย