Slide 1 Slide 1 Slide 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าวงานวิจัย
 • ข่าวกิจกรรมหรืออบรม
แบบประเมินห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน...
ขอให้นักศึกษา , อาจารย์ เข้าทำแบบประเมินห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปประเมินและปรับปรุงห้องเรียน รวมทั้...
4 พฤศจิกายน 2557
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ ...
ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าทำแบบประเมินผู้สอนออนไลน์ ...
18 กุมภาพันธ์ 2557
มรภ.เพชรบูรณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 25 พร้อมพิธี...
การแข่งขันกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 “ศรีเพชรเกมส์” เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศฤดูหนาวเย็นสบายของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สร...
20 พฤศจิกายน 2555
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555...
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา "ศรีเพชรเกมส์" วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555...
20 พฤศจิกายน 2555
งานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 ...
จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 25 "ศรีเพชรเกมส์" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา...
19 พฤศจิกายน 2555
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
ตารางสอบปลายภาค 2/56 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ...
22 มกราคม 2557

งานบุ๊ดแฟร์แอนด์ไอที...
18 ธันวาคม 2557 
32 รูป
งาน ราตรีถวายพระพรชัยมงคล ๗๒ พรรษา...
12 ธันวาคม 2557 
43 รูป
ถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ...
8 ธันวาคม 2557 
26 รูป
ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
8 ธันวาคม 2557 
27 รูป
สัมนาปฏิรูปประเทศไทย...
20 พฤศจิกายน 2557 
19 รูป
โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557...
6 พฤศจิกายน 2557 
29 รูป
ผศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี ได้รับรางวัล นักบริหารดีเด่น...
9 ตุลาคม 2557 
13 รูป
โครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7-9 กรกฏราคม 2557...
25 กรกฎาคม 2557 
74 รูป
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา...
18 กรกฎาคม 2557 
65 รูป
พ่อบ้านแม่บ้านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
16 กรกฎาคม 2557 
5 รูป
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2557...
16 กรกฎาคม 2557 
4 รูป
ซ้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา...
15 กรกฎาคม 2557 
14 รูป
อบรมอาจารย์ใหม่...
9 กรกฎาคม 2557 
12 รูป
ศึกษาดูงานเพชรบุรี...
9 กรกฎาคม 2557 
26 รูป
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา...
28 พฤษภาคม 2557 
18 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป
...
1 มกราคม 2513 
1 รูป

สายตรงคณบดี

แบบฟอร์มต่างๆ

 • ใบลาเข้ารับการตวรจเลือก
 • ใบขอยกเลิกวันลา
 • ใบลาไปศึกษาดูงาน
 • ใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ
 • ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 • แบบขอหนังสือรับรอง
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(เรียน)
 • แบบขออนุญาตไปศึกษาต่อ(สอบ)
 • แบบคำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 • ใบลาช่วยภรรยาเลี้ยงดูบุตร
 • บันทึกขอเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 • บันทึกข้อความ ขอจ้างอาจารย์ประจำพิเศษ
 • แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 • ใบสมัครขอใช้อินเตอร์เน็ต
 • บันทึกรายงานผลไปราชการของบุคลากร
 • งบประมาณ

  หลักสูตร

  แผนคณะวิทยาศาสตร์

 • แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
 • แผนบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้
 • แผนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และองค์ความรู้
 • แผนพัฒนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหาร
 • แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
 • แผนการจัดการองค์ความรู้
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนยุทธศาสตร์ 2555-2559 ปี 2557
 • งานวิจัย

  บริการวิชาการ

  ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  เอกสารเผยแพร่

 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
 • 2.6แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • 2.7ประกาศแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
 • ระบบการประกันคุณภาพ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนวิทยาศษสตร์ระดับประถมศึกษา
 • การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากการซักล้างโดยแหนแดง
 • เอกสารประกันคุณภาพ

  การจัดการองค์ความรู้

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 57

  รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 56

  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ปี 57