Activity

กิจกรรม
ปลูกดอกทานตะวัน...
29 กันยายน. 2560 
20 รูป
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ...
11 กันยายน. 2560 
30 รูป
อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน...
23 สิงหาคม 2560 
17 รูป
คณะวิทย์เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา...
22 สิงหาคม 2560 
6 รูป
มหาลัยปลอดเหล้า...
22 สิงหาคม 2560 
16 รูป
สัปดาห์วิทยาศาสตร์...
21 สิงหาคม 2560 
19 รูป
พิธีไหว้ครู...
10 สิงหาคม 2560 
27 รูป
วันแม่...
9 สิงหาคม 2560 
23 รูป
ตรวจประกันคุณภาพระดับสาขา...
2 สิงหาคม 2560 
18 รูป
พิธีถวายพระพร ร.10...
27 กรกฎาคม 2560 
48 รูป
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย...
24 กรกฎาคม 2560 
13 รูป
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...
21 กรกฎาคม 2560 
9 รูป
ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน...
17 กรกฎาคม 2560 
11 รูป
โครงการรับขวัญน้องใหม่ ด้วยหัวใจอินทนิล...
17 กรกฎาคม 2560 
9 รูป
โครงการส่งเสริมบริการวิชาการแก่สังคม ...
17 กรกฎาคม 2560 
25 รูป
1