PCRU : คณะวิทย์เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา

  วันแม่
  9 สิงหาคม 2560
  23 รูป
  ตรวจประกันคุณภาพระดับสาขา
  2 สิงหาคม 2560
  18 รูป
  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
  23 สิงหาคม 2560
  17 รูป
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
  21 สิงหาคม 2560
  19 รูป