PCRU : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

  อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
  23 สิงหาคม 2560
  17 รูป
  วันแม่
  9 สิงหาคม 2560
  23 รูป
  ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน
  17 กรกฎาคม 2560
  11 รูป
  มหาลัยปลอดเหล้า
  22 สิงหาคม 2560
  16 รูป