pcru bg bg1  
home
about me

structure

personal
budget
curiculum
webboard
research
service
SAR
genius
sc-center
download
e-learning
picture
 
 
 
 
 
 
งานวิจัย ปีงบประมาณ 2554
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททั่วไป

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

1

อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี

การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพปุ๋ยหมักมูลสุกรของเกษตรอินทรีย์ ตำบลกองทูน อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

15,000

2

ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

ผลบวกจำกัดของจำนวนเอ็ม-เพลล์

15,000

3

อาจารย์ิวิลาสินี ดีปัญญา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขอบเขี้ยวจากข้าวเคลือบปรุงแต่งกลิ่นรส

15,000

4

อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี

การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากสาหร่ายในท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์

15,000

5

รศ.สุวิทย์ วรรณศรี

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตว่านกระชายดำ

12,540

6

อาจารย์วิไลพร ปองเพียร

การพัฒนาสูตรสบู่แฟนซีจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

12,540

7

อาจารย์ขนิษฐา ศรีนวล

การผลิตแป้งทนต่อการย่อยโดยใช้กระบวนการความร้อนจากแป้งข้าวกล้อง

12,540

8
นางเพชรรินทร์ สีตะระโส การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์ฐานข้อมูลราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
12,540
9
อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานหอพักนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
12,540
10
อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร

การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเกษตรอย่างสร้างสรรค์ตามแนวพระราชดำร (กรณีศึกษา การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเกษตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์)

12,540
11
อาจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง การศึกษาสารสกัดชีวภาพเพื่อการผลิตกล้วยไม้เชิงเศรษฐกิจ
12,540
12
อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ การพัฒนาระบบแฟ้ัมสะสมงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12,540
13
ผศ.ดร.พวงผกา แก้วกรม การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศจากพืชสกุลกระโถนฤษีในเขตอุทยานแห่งชาิติเขาค้อ
12,540
14
อาจารย์ยุภา สุธงษา การพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12,540
15
อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง การทำน้ำหมักจุลทรีย์จากจอก แหน และเศษอาหารเพื่อประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียของโรงอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12,540
16
อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
12,540
17
อาจารย์ชูเกียรติ โพนแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต ผลผลิต และผลตอบแทน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
7,500
18
อาจารย์หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล การเปรียบเทียบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยอื่น ในพื้นที่ใกล้เคียงในทัศนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเพชรบูรณ์
7,500
     
รวม
18 เรื่อง (สองแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
225,480
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (download ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย)
 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

1
ผศ.เสาวนิตย์ แดงทองดี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ี่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชา ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข
5,000
2
อาจารย์นฤมล บุญใหญ่ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ี่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชา การแพทย์แผนไทย
5,000
3
อาจารย์ชลธิชา บุญเรือน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ี่ได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชาสาธารณสุขขั้นนำ
5,000
4
อาจารย์ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ ความพึงพอใจในแบบทดสอบท้ายบทเรียนวิชาเคมีสิ่งทอของนักศึกษา
5,000
5
อาจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา เคมีนิวเคลียร์ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราภชัฏเพชรบูรณ์
5,000
6
อาจารย์มงคล นราศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษา
5,000

7

ผศ.อาดุลย์ จงรักษ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่ี่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เรื่อง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง

5,000

8
ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
5,000
9
ผศ.ถนอมนวล พรหมบุญ การศึกษาการผลิตเครื่องสำอางสำหรับใบหน้า
5,000
10
ผศ.ชะหน่าย มังคลารัตนศรี การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแบบทดสอบท้ายบทเรียนในวิชาชีวเคมีพื้นฐาน
5,000
11
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5,000
12
อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือ วิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5,000
13
ผศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ในวิชา 4000101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5,000
14
ผศ.สุพจน์ เกิดมี ผลการศึกษาการใช้แบบฝึก เรื่อง งาน พลังงาน
5,000
     
รวม
14 เรื่อง (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
70,000
 
ผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

ประเภทชุดโครงการวิจัย

   

1

ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด

การพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน ของตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

59,900

 

1.1 ผศ.สุพจน์ เกิดมี

พัฒนาการใช้พลังงานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เศษวัสดุทางการเกษตร

110,000

 

1.2 ผศ.เสาวนิตย์ แดงทองดี

ศึกษาสภาวะการใช้พลังงานชีวมวล ในตำบลน้ำก้อ

49,600

1.3 ผศ.ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด ศึกษาศักยภาพพลังงานน้ำในลำห้วยน้ำก้อ
80,000
   
2
ผศ.ดร.พวงผกา แก้วกรม การบูรณาการองค์ความรู้ทางนิเวศวิทยา สังคมและเศรษฐกิจเพื่อการจัดการลุ่มน้ำป่าสักตอนบน
67,700
2.1 อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ การศึกษาสถานภาพของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในลุ่มน้ำป่าสัก
80,000
2.2 อ.สุรางค์รัตน์ พันแสง โครงการส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าสัก
90,000
2.3 ผศ.ดร.พวงผกา แก้วกรม การประเมินสภาพวิกฤตทางนิเวศวิทยาและคุณค่าเศรษฐกิจในบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
110,000
   
3
อ.สุรางค์รัตน์ พันแสง การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
70,400
3.1 อ.สุรางค์รัตน์ พันแสง การใช้ของเหลือทางการเกษตรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากแหนแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
110,000
3.2 อ.สุรีย์พร ธรรมิกพงษ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว
135,000
   
4
รศ.สุวิทย์ วรรณศรี การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดิน กับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชน
49,000
3.1 ผศ.อาดุลย์ จงรักษ์ การเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดิน กับการใช้ประโยชน์ของที่ดินในชุมชนบ้านป่าเลา ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
50,000
   
รวม
4 โครงการ ( หนึ่งล้านหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
1,061,600
ทุนวิจัยประเภทโครงงานนักศึกษา (download ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย)
 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เรื่อง

งบประมาณ
(บาท)

1
นายวรชัย ศรีเมือง ระบบส่งการบ้านออนไลน์
10,000
2
นายนพดล วรโพธิ์ ระบบห้องสมุดออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และัเ้ทคโนโลยี
10,000
รวม
2 เรื่อง (สองหมื่นบาทถ้วน)
20,000
 
 
| | | |

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717123 โทรสาร 056-717123 e-mail : science@pcru.ac.th
http://sci.pcru.ac.th