Call Us

096-2585927,084-6809862

Email Us

scijournal@pcru.ac.th

About

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษาวิจัย ถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกันในการจัดการศึกษาโดยที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ จึงไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องปรับรูปแบบแผนการดำเนินงาน วิธีการ และเป้าหมาย ตลอดจนผลลัพธ์และผลกระทบที่จะตอบสนองต่อกระแสชีวิตวิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโครโรนาไวรัส (โควิด-19) อีกด้วย...

อ่านต่อ
Poster

Line Group

กลุ่มไลน์ประชุมวิชาการระดับชาติ

Team Image

SCAN ME