ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยฯ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
************************

วันนี้ (11 ก.ค.2561 ) เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมน้อยสีป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ได้แก่
1.รศ. ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี
2.ผศ. ดร. บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
3.อาจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ่ม
4. อาจารย์ศานต์ พานิชสิติ
5.อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ
รางวัลเชิดชูเกียรติงานบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่
1. โครงการการลดใช้สารเคมีในการทำนา สาขาวิชาเคมี
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์ งานศิลป์สัมพันธ์สู่วัดป่าภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิชาศิลปกรรม
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นกล้าอาชีพเพาะกล้าความรู้สู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
5. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสามัญรุ่นใหม่ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชาพลศึกษา