ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟังธรรมบรรยายในโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสา ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธวจน ในศตวรรษที่ ๒๑

โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่ 9.00-11.00

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ 12.00 น

ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คลิกเพื่อดูกำหนดการ