ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศษสตร์และเทคโนโลยีได้จัดประชุม เปิดภาคเรียน เทอมที่2 ประจำปีการศึกษา 2561 และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ประกบด้วย  ผ.ศ.วิลาสินี ดีปัญญา และผ.ศ.ชูเกียรติ โพนแก้ว พร้อมด้วยแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่