ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร-ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561-2562

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยกร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562