ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบัติการเรื่อง กลยุทธ์การปรับปรุงหลักสูตรใหม่และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ.ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร วันที่ 25 มิถุนายน 2562

เอกสารประกอบการอบรม

1.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2559

2.มคอ.1

3.มคอ.2 (01.03.62) หลักสูตรทั่วไป

4.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

5.ประกาศมหาลัยเรื่องแนวปฏิบัติปรับปรุง  เปิด ปิด หลักสูตร

6.แผนปรับปรุงหลักสูตรใหม่

7.บรรยายกลยุทธ์ปรับปรุงหลักสูตร

8. แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ