ข่าวประชาสัมพันธ์

ร.ศ.ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี คณบดีคณะวิทยาและเทคโนโลยี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเสริมวิชาอังกฤษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ได้มีความรู้ควาเข้าใจภาษาอังกฤษใก้ดียิ่งขึ้น