ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปรับปรุง ปี 2562) ณห้องประชุม 1 อาคารสิรินธร ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562