ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18 –20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้กำหนดจัดพิธีถวายพานพุ่มสักการะและสดุดี "พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย” ร่วมทั้งการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ รวมถึงการจัดบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดงานดังกล่าว ยังเป็นการกระตุ้นครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอาชีพ นอกจากนี้ จะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้มีมีความสนใจและมีความรู้ในวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งสามารถนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย