รายละเอียดข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร
หน่วยงาน สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)
สายงาน สายวิชาการ
เบอร์โทร -
อีเมล์ -

ประวัติการศึกษา

# สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่จบ
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก ปร.ด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2556
2 สัตววิทยา ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542
3 ชีววิทยา ปริญญาตรี วท.บ. สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 2542

ประวัติการทำงาน

# ตำแหน่งการทำงาน สถานที่ทำงาน ปี
ไม่พบข้อมูล

ผลงานการวิจัย

# หัวข้องานวิจัย ปี
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

# เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปีที่ได้รับ
ไม่พบข้อมูล

ประวัติการ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม

# หัวข้อ ดูงาน/สัมนา/ประชุม/อบรม สถานที่ ประเภท ปี ไฟล์เอกสาร
1 อบรม Thai Journals Online System KKU อบรม 2561 -