โครงการบริการวิชาการ

ประเภทโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชน

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 3 สิงหาคม 2561 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการหลักสูตรระยะสั้น

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PSPP อาจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 20 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการการออกแบบพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องมือ CHIA : ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ อาจารย์นฤมล จันทร์มา 19 มกราคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี 14 กุมภาพันธ์ 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด

ประเภทโครงการทั่วไป

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 2 กรกฎาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสือการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 29 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้เชิงเหตุผล สำหรับครูสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์อภิวัฒน์ คำภีระ 24 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา 13 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
5 โครงการเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 12 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
6 โครงการสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง 9 พฤษภาคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
7 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง 2 พฤษภาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
8 โครงการทักษะชีวิตด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาค้อ อาจารย์มงคล นราศรี 31 มีนาคม 2561 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
9 โครงการอบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (ทางด้านฟิสิกส์) ตามแบบการสอบโอเน็ตสำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ อ.ศานิตย์ สุวรรณวงศ์ 22 มีนาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้เชิงเศรษฐกิจด้วยวิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม 12 มีนาคม 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด