คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี

รองประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร. ฉลาด ยืนยาว

กรรมการสาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ศานิตย์ สุวรรณวงศ์

กรรมการสาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ

กรรมการสาขาวิชาเคมี

อาจารย์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง

กรรมการสาขาวิชาชีวะ

อาจารย์ สุรางค์รัตน์ พันแสง

กรรมการสาขาวิชาชีวะ

นางสาว วรินธร ชาติสุภาพ

นักวิทยาศาสตร์

นาย ไพฑูรย์ บานเย็นงาม

นักวิทยาศาสตร์

นาง นิภาพร ตาแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว สมเพียร ฟักทอง

นักวิทยาศาสตร์