วารสาร

เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat University) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 2561 ปีที่ 3 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม

บทความวิจัย

เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (Journal of Science & Technology Phetchabun Rajabhat University) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 2561 ปีที่ 3 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (review article) ของคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม

บทความวิจัย