รายการบทความวิจัย

# บทความวิจัย
1 การสกัดน้ำมัน และองค์ประกอบกรดไขมัน ของน้ำมันรำข้าวลืมผัว ดาวน์โหลด
2 ค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์-F_n ดาวน์โหลด
3 การถอดแบบกันของกราฟเคย์เลย์ของเซต ดาวน์โหลด
4 Determine for Horizontal displacement-of basketball free throwNew ดาวน์โหลด
5 PEvaluation-of-velocity-and-acceleration-for-electron-bound-electricity-time-dependent-type-exponential-sine ดาวน์โหลด
6 ผลการพัฒนาหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม ดาวน์โหลด
7 รูปแบบการเลี้ยงปลานิลและปลาหมอไทยแบบผสมผสาน ดาวน์โหลด
8 พฤติกรรมการบริโภคแมลงกินได้ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด