Call Us

096-2585927,084-6809862

Email Us

scijournal@pcru.ac.th

About

เกี่ยวกับโครงการ

การศึกษาวิจัย ถือเป็นภารกิจหลักอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อีกทั้งการวิจัยยังใช้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกันในการจัดการศึกษาโดยที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ จึงไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยนําองค์ความรู้จากผลงานวิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดทักษะความรู้ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่ชุมชนทั้งนี้ชุมชนเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหาโจทย์วิจัย...

อ่านต่อ

Schedule

กำหนดการ

Schedule

กำหนดการโครงการ

Poster

Line Group

กลุ่มไลน์ประชุมวิชาการระดับชาติ

Team Image

SCAN ME