Call Us

056-717100 ต่อ 8209

Email Us

scijournal@pcru.ac.th

แจ้งการชำระเงิน

เลขบัญชีสำหรับการชำระค่าลงทะเบียน

บัญชีเลขที่ 695-0-38113-4 (ธนาคารกรุงเทพ)
ชื่อบัญชี นายกาญจน์ คุ้มทรัพย์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

***การชำระค่าลงทะเบียน ชำระภายใน 7 วัน หลังจากบทความได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่