บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ยุภา คำตะพล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ประยูร ไชยบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ

อาจารย์ผู้สอน