โครงการบริการวิชาการ

ประเภทโครงการทั่วไป

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสือการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ 29 มิถุนายน 2561 20,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น ดูรายละเอียด