บุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นาย เอกชัย แดงโคเศษ

พนักงานปฏิบัติการ