กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

โครงการอบรมการสื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561 
จัดวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพัชระพิทยาคม