กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นด้วย Ionic and Angular Framework”

ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม  ๒๕6๑ เวลา 08.30 - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้น 3