บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์ คุ้มทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยรัตน์ มูลศรี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ชนัญ ศรีชีวิน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ จิตรนันท์ ศรีเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ เจษฎาพร ปาคำวัง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ยุภา คำตะพล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ประยูร ไชยบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ อนุพงษ์ สุขประเสิรฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ เขมปริต ขุนราชเสนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ศานิตย์ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ อาทิตย์ หู้เต็ม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ฉลาด ยืนยาว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร ทิมศร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาชีววิทยา

อาจารย์ สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ธนาวรรณ สุขเกษม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงผกา แก้วกรม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ สุรางค์รัตน์ พันแสง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กานต์ แย้มพงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ปอแก้ว พรมเพชร

อาจารย์ประจำพิเศษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ พรทวี กองร้อย

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ มณีรักษ์ กาญจนรางกูร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ พิณทิพย์ แก้วแกมทอง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ธนาวรรณ พิณะเวศน์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ อิสระ ตั้งสุวรรณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาเคมี

อาจารย์ วิไลพร ปองเพียร

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ดร. เสาวภา ชูมณี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ รุจิรา คุ้มทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ อัคกะบัทคาน ปาทาน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาดุลย์ จงรักษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ชูเกียรติ โพนแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กฤตวิทย์ ลิ่มกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ อภิวัฒน์ คำภีระ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ สมบูรณ์ พานิชศิริ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ ตรีชฎา อุทัยดา

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ วิลาสินี ดีปัญญา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ขนิษฐา ศรีนวล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ กฤติกา บูรณโชคไพศาล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ เพชรธยา แป้นวงษา

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ นฤมล จันทร์มา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. กมล อยู่สุข

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ สุภาพร วิสุงเร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. กัญญารัตน์ เดือนหงาย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สอนทน

อาจารย์ประจำหลักสูตร