ดาวน์โหลดเอกสาร

ไม่มีข้อมูล
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ดูรายละเอียด
2 หลักเกณฑ์การขอส่งข้อเสนอการวิจัย ดูรายละเอียด
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย ดูรายละเอียด
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 กพอ03 ดูรายละเอียด
2 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดูรายละเอียด
ไม่มีข้อมูล
# ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตรปีการศึกษา2560เกณฑ์-48 ดูรายละเอียด
2 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2560เกณฑ์-58 ดูรายละเอียด
3 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 57-58 ดูรายละเอียด
4 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 59-60 ดูรายละเอียด