บุคลากรสายสนับสนุน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย เอกชัย แดงโคเศษ

พนักงานปฏิบัติการ