งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร,ดร.ประยูร ไชยบุตร,อ.ยุภา คำตะพล,, ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อ.ยุภา คำตะพล,อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
2 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา อ.ยุภา คำตะพล,อ.ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 3.1 การรับนักศึกษา อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.ดวงจันทร์ สีหาราช ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
2 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.ดวงจันทร์ สีหาราช ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
3 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.ดวงจันทร์ สีหาราช ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 4.1 การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์,อ.ยุภา คำตะพล ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
2 4.2 คุณภาพอาจารย์ อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์,อ.ยุภา คำตะพล ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
3 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ อ.ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์,อ.ยุภา คำตะพล ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
2 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
3 5.3 การประเมินผู้เรียน อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด
4 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อ.จิตรนันท์ ศรีเจริญ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.เจษฎาพร ปาคำวัง ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

# ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ สถานะการดำเนินงาน ปี
1 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อ.อนุพงษ์ สุขประเสริฐ,อ.เขมปริต ขุนราชเสนา,อ.ศรัญญา ตรีทศ ดำเนินการ 2560 ดูรายละเอียด