บุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์ ศรัญญา ตรีทศ

อาจารย์ประจำหลักสูตร (ประธานสาขา)

อาจารย์ ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ อนุพงษ์ สุขประเสิรฐ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ดร. เดือนฉาย ไชยบุตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ ยุภา คำตะพล

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์