โครงการบริการวิชาการ

ประเภทโครงการทั่วไป

# ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ วันที่ดำเนินโครงการ งบประมาณ สถานะโครงการ
1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบธุรกิจบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ 2 กรกฎาคม 2561 20,000.00 กำลังดำเนินการ ดูรายละเอียด