กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีความพร้อมในด้านบุคลิกภาพในการทำงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ