กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ.ห้องประชุม 1 อาคารศิรินธร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก