กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการบริการวิชาการต่อสังคมฯ ในหัวของ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประกอบธุรกิจบนเครือข่ายอินเทอร์เนต โดยจัดขึ้นที่ รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์. มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้าจำนวน 50 คนเข้าร่วมอบรม อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการร้านค้า ราสนใจการขายสินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย ซึ่งได้รีบผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้