กิจกรรม/อบรมสัมนา/บริการวิชาการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน Comcamp 61 ปี 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วาสนา วงศ์ษา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1