ประวัติความเป็นมา

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ถูกจัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในวิทยาลัยครู (พศ.2535 - 2539) โดยสำนักงานสภาสถาบันราชภัฎหรือ กรมการฝึกหัดครูได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่าง “โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ตามแผนพัฒนาเศรษกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539)เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยสนับสนุน การเรียนการสอน งานวิจัย และให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ปฎิบัติการทดลองจริง มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลจากการพิจารณาของคณะทำงานได้พิจารณาคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ในระยะที่ 1 โดยเลือกสถาบันราชภัฎทั้ง 13 แห่ง คือ
1. สถาบันราชภัฎเชียงราย
2. สถาบันราชภัฎอุตรดิตภ์
3. สถาบันราชภัฎกำแพงเพชร
4. สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
5. สภาบันราชภัฎอุดรธานี
6. สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
7. สภาบันราชภัฎมหาสารคาม
8. สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
9. สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
10. สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี
11. สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
12. สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
13. สถาบันราชภัฎยะลา

    ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์ถูกเปลี่ยนเป็น “งานศูนย์วิทยาศาสตร์” โดยจัดเป็นหน่วยงานภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยหนด ให้งานศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงาน ที่มีการดำ เนินงาน ดังนี้
1. หน่วยบริการวิชาการและตรวจสอบคุณภาพ
2. หน่วยฝึกอบรมระยะสั้น
3. หน่วยวิเคราะห์วิจัยผลิตภัณฑ์
4. หน่วยสาธิตประสิทธิภาพพลังงาน
5. หน่วยปฎิบัติการเครื่องมือวิจัยสาขาเคมีและเคมีประยุกต์
6. หน่วยปฎิบัติการเครื่องมือวิจัยสาขาชีววิทยาและชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์
7. หน่วยปฎิบัติการเครื่องมือวิจัยสาขาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์