คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร. ฉลาด ยืนยาว

กรรมการสาขาวิชาฟิสิกส์

อาจารย์ ดร. นันทรักษ์ รอดเกตุ

กรรมการสาขาวิชาเคมี

นาง นิภาพร นาคเมือง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว สมเพียร ฟักทอง

นักวิทยาศาสตร์

นางสาว วรินธร ชาติสุภาพ

นักวิทยาศาสตร์

นาย ไพฑูรย์ บานเย็นงาม

นักวิทยาศาสตร์