ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการทางวิชาการสู่ท้องถิ่นและประเทศ

วิสัยทัศน์
แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สนับสนุนการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

พันธกิจ
1. สนับสนุนการเรียนการสอน โดยให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง แก่หลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่สนใจใช้บริการ
2. สนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
3. การให้บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการจัดอบรม สัมมนา นิทรรศการ เผยแพร่องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อนสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิยาศาสตร์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยคุณภาพมากขึ้น ด้านการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ และให้บริการสังคม
3.เพื่อเป็นศูนย์รับบริการ ตรวจวิเคราะห์ ทางด้านวิทยาศาตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาตร์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการพัฒนาความรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ